namazdualari


NAMAZDA OKUNAN DUALAR

Sbhaneke

Dinlemek iin
Play tklaynz.

      

"Subhneke'l-lhumme ve bi-hamdike. Ve tebra ke'smuke ve tel cedduke (ve celle senuke) ve lilhe ayruk."

(Allah'm! Sen eksik sifatlardan pak ve uzaksn. Seni daima byle tenzih eder ve verim. Senin adn mbarektir. Varln her eyden stndr. Senden baka ilah yoktur.)

NOT: Parantez iindeki "Ve celle senk" cmlesi cenaze namaznda okunur.

Okunduu yerler:
1) Her namazn ilk rek'atnde iftitah tekbirinden sonra,
2) kindi namaznn snnetinde nc rek'ate kalknca fatihadan nce,
3) Yats namaznn ilk snnetinde nc rek'ate kalknca fatihadan nce,
4) Teravih namaz drt rek'atte bir selm verilerek klnyorsa nc rek'ate kalkld zaman fatihadan nce.
5) Cenaze namaznda birinci tekbirden sonra.

Ettehiyyt

Dinlemek iin
Play tklaynz.

      

"Ettehiyyatu lillahi ves-salevatu vet-tayyibatu, esselamu aleyke eyyhen-nebiyyu ve rahmetullahi ve berekatuh, es-selamu aleyna ve ala ibadillahis-salihiyn. ehedu enla ilahe illallah, ve ehedu enne muhammeden abduhu ve rasuluh."
(Dil ile, beden ve mal ile yaplan btn ibadetler Allah'a dr. Ey Peygamber! Allah'n selm, rahmet ve bereketleri senin zerine olsun. Selm bizim zerimize ve Allah'n btn iyi kullar zerine olsun. ahitlik ederim ki, Allah'tan baka ilah yoktur. Yine ahitlik ederim ki, Muhammed, O'nun kulu ve Peygamberidir.

Okunduu Yerler:
Namazlarn her oturuunda okunur.

Allhmme Salli & Barik

Allhmme Salli:

Dinlemek iin
Play tklaynz.

      

"Allhumme salli al Muhammedin ve al li Muhammed. Kem salleyte al ibrhme ve al li ibrhme inneke hamdun mecd"
(Allah'm! Muhammed'e ve Muhammed'in mmetine rahmet eyle; erefini ycelt. brahim'e ve brahim'in mmetine rahmet ettiin gibi. phesiz vlmeye lyk yalnz sensin, an ve eref sahibi de sensin.
 

Allahmme Brik:

Dinlemek iin
Play tklaynz.

      

"Allhumme brik al Muhammedin ve al li Muhammed. Kem brakte al ibrahme ve al li ibrhme inneke hamdun mecd"
(Allah'm! Muhammed'e ve Muhammed'in mmetine hayr ve bereket ver. brahim'e ve brahim'in mmetine verdiin gibi. phesiz vlmeye lyk yalnz sensin, an ve eref sahibi de sensin.)

Okunduklar Yerler:
1) Btn namazlarn son oturularnda Ettehiyyat'den sonra,
2) kindi namaznn snneti ile Yatsnn ilk snnetinin birinci oturuunda Ettehiyyat'den sonra,
3) Drt rekatta bir selm verilerek klnan Teravih ve Nafile namazlarnn ikinci rek'atnn sonundaki oturuta "Ettehiyyat"den sonra,
4) Cenaze namaznda ikinci tekbirden sonra.

Rabben

Rabben tina:

Dinlemek iin
Play tklaynz.

      

"Rabben tin fid-dny haseneten ve fil-hirati haseneten ve kn azben-nr"
(Allah'm! Bize dnyada iyilik ve gzellik, ahirette de iyilik, gzellik ver. Bizi ate azabndan koru.)


Rabbenfirli:

Dinlemek iin
Play tklaynz.

      

 

"Rabbenafir l ve livlideyye ve lil-m"minne yevme yekmul-hisb"
(Ey bizim Rabbimiz! Beni, anam ve babam ve btn m'minleri hesap gnnde (herkesin sorguya ekilecei gnde) bala.)

Okunduklar Yerler:
1) Namazlardaki son oturularda Allahmme salli ve Allahmme barikten sonra,
3) Cenaze namaznda nc tekbirden sonra okunacak dualar bilmeyen bunlarn yerine  "Rabben tina" ayetini dua niyetiyle okuyabilir.

Kunut Dualar

Allhumme nn Nestenuke:

Dinlemek iin
Play tklaynz.

      

"Allhumme inna nestenuke ve nestefiruke ve nestehdke ve nu'minu bike ve netbu ileyke ve netevekkelu aleyke ve nusn aleykel-hayra kulleh nekuruke vel nekfuruk ve nahla'u ve netruku men-yefcuruk"
(Allahm! Senden yardm isteriz, gnahlarmz balaman isteriz, raz olduun eylere hidayet etmeni isteriz. Sana inanrz, sana tevbe ederiz. Sana gveniriz. Bize verdiin btn nimetleri bilerek seni hayr ile eriz. Sana krederiz. Hibir nimetini inkr etmez ve onlar bakasndan bilmeyiz. Nimetlerini inkr eden ve sana kar geleni brakrz.)


All"ahumme yyake ne'budu:

Dinlemek iin
Play tklaynz.

      

"Allhumme iyyake ne"budu ve leke nusall ve nescudu ve ileyke nes ve nahfidu nerc rahmeteke ve nah azbek. nne azbeke bil-kuffri mlhk"
(Allahm! Biz yalnz sana kulluk ederiz. Namaz yalnz senin iin klarz, ancak sana secde ederiz. Yalnz sana koar ve sana yaklatracak eyleri kazanmaya alirz. badetlerini sevinle yaparz. Rahmetinin devamn ve oalmasn dileriz. Azabndan korkarz, phesiz senin azabn kfirlere ve inanszlara ular.)

Okunduklar Yerler:
1- Vitir namaznn nc rek'atnde fatiha ve sre okunduktan sonra eller yukar kaldrlp tekbir alnr ve eller tekrar balannca kunut dualar okunur.

 

   

NAMAZDA OKUNAN BAZI SRE ve YETLER

Fatiha Sresi

Dinlemek iin
Play tıklayınız.

      

"Bismillhirrahmanirrahim. Elhamdulillhi Rabbil lemin, errahmanirrahim, malikiyevmiddin, iyyake na'bd, ve iyyake nestiyn, ihdinas sıratal mstkiym, sıratallezne enmte aleyhim, ğayril mağdbi aleyhim, veladdlliyn"

Meali: Hamd, lemlerin Rabbine mahsustur. O Rahman ve Rahmdir. (Allah'ım) Ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım dileriz. Bize doğru yolu gster. Nimete mazhar ettiğin kimselerin yolunu; gazabına uğramışların ve sapmışların yoluna değil (ya Rabbi!). (miin).

Okunduğu yerler:
1) Her namazın ilk rek'atınde sbhneke'den sonra,
2) Her namazın her rekatında ayakta iken (kıyam) okunur.

Kısa Sreler

Namazda Fatiha Sresinden sonra Zamm-ı Sre okunur. Zamm-ı Sre; Kur'an-ı Kerimden en az ve daha yukarı yet veya bir sredir. 

Genellikle Fatiha'dan sonra Kısa Sreler diye bildiğımız aşağıdaki srelerden birisi okunur.

Fil Sresi

Dinlemek iin
Play tıklayınız.

      

"Elem tera keyfe feale rabbuke bi-eshbil fl. Elem yec'al keydehum f tadll. Ve ersele aleyhim tayran abbl. Termhim bi-hicratin min siccl. Fece'alehm ke'asfin me'kl."

Meali: Grmedin mi Rabbin, fil sahiplerine ne yaptı? Onların dzenlerini boşa ıkarmadı mı? Onların zerlerine sert taşlar atan Ebbl kuşlarını gnderdi. Onları yenilmiş ekin gibi yaptı.

Kureyş Sresi

Dinlemek iin
Play tıklayınız.

      

"L-lfi Kurayş. lfihim rihlete'ş-şiti va's-sayf. Fe'l-Ya'bud rab-be haza'l-beyt. Ellez et'amehum min-cin ve menehum min havf"

Manası: Kureyşin yaz ve kış yolculuklarına alışması ve yolculuklarda anlaşması sağlanmıştır. yleyse onları aken doyuran ve korkudan gvene kavuşturan şu Ev'in rabbine kulluk etsinler.

Mun Sresi

Dinlemek iin
Play tıklayınız.

      

"Eraeytellez yukezzibu bi'd-din. Fezlikellez yedu'u'lyetim. Vel yehuddu al tami'l-miskn. Feveylun li'l-musallin. Ellezne hum an-saltihim shn. Ellezne hum yurn. Ve yemne'ne'l-mun"

Meali: Dini yalanlıyanı grdn m? ksz kakıştıran, yoksulu doyurmağa yanaşmıyan kimse işte odur. Vay o namaz kılanların haline ki namazlarında gaflet ederler. Onlar ki gsteriş yaparlar ve iyiliğe engel olurlar.

Kevser Sresi

Dinlemek iin
Play tıklayınız.

      

"İnn a'taynke'l-Kevser. Fe-salli lirabbike ve'nhar. İnne şni'eke huve'l-ebter"

Manası: Biz sana Kevser'i verdik. yleyse Rabbin iin namaz kıl ve kurban kes. Doğrusu, sonu kesik olan, sana kin tutandır.

Kfirn Sresi

Dinlemek iin
Play tıklayınız.

      

'Kul y eyyuh'l-kfirn. Ll a'budu m ta'budne vel entum abi-dne m a'bud. Vel ene bidun m abedtum. Vel entum bi-dne m a'bud. Lekum dnukum ve liye dn'

Manası: De ki: Ey kfirler, ben sizin taptıklarınıza tapmam; siz de benim taptığıma tapmazsınız. Ben sizin taptığınıza tapacak değilim, siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz. Sizin dininiz size, benim dinim banadır.

Nasr Sresi

Dinlemek iin
Play tıklayınız.

      

"İz c'e nasrullahi ve'l-feth. Ve raeyte'n-nse yedhulne fi dinil-thi efvc. Ffesebbih bi-hamdi rabbike ve'stağfirh. İnneh kne tavvb."

Manası: Allah'ın yardımı ve fethi geldiği ve insanların topluca Allah'ın dinine girdiklerini grdğn zaman Rabbini verek tesbih et ve O'ndan bağış dile. Doğrusu O, tevbeyi kabul edendir.

Tebbet Sresi

Dinlemek iin
Play tıklayınız.

      

"Tebbet yed Eb Lehebin ve tebb. M-ağn anhu mluh vem keseb. Seyasl naran zte-leheb. Vemraatuh hammlete'l-ha-tab. Fcdih hablun min-mesed."

Manası: Ebu Leheb'in elleri kurusun, kurudu da. Malı ve kazandığı, ona bir yarar sağlamadı. Alevli ateşe yaşlanacaktır. Karısı da odun hamalı olarak o ateşe girecektir. Gerdanında da liften bir ip taşıyacaktır.

İhlas Sresi

Dinlemek iin
Play tıklayınız.

      

"Kul huvallhu ahad. Allahu's-Samed. Lem-yelid ve lem-yled. Ve lem-yekun leh kufuven ahad."

Manası: De ki: Allah birdir, Allah hibir şeye muhta değildir. Doğurmamış, doğrulmamıştır. O'na hibir şey denk değildir.

Felak Sresi

Dinlemek iin
Play tıklayınız.

      

"Kul ezu bi-rabbi'l-felak. Min-şerri mhalak. Ve min şerri ğsi-kın iz vakab. Ve min-şerri'n-neffsti f'l-ukad. Ve min-şerri h-sidin iz hased."

Manası: De ki: Rabbımın yarattıklarının şerrinden, bastırdığı zaman karanlığın şerrinden, dğmlere fleyen byclerin şerrinden, hased ettiği zaman hasetinin şerrinden sabah aydınlığının Rabbine sığınırım.

Ns Sresi

Dinlemek iin
Play tıklayınız.

      

"Kul ezu birrabi'n-ns. Meliki'n-ns. İlhi'n-ns. Minşerri'l-ves-vsi'l-hanns. Ellez yuvesvisu f sudri'n-ns. Mine'l-cinneti ve'n-ns"

Manası: De ki: insanların Rabbine, insanların padişahına, insanların ilahına sığınırım, insanların gğslerinde [kt şeyler) fısıldayan o insan ve cin şeytanlarının şerrinden.

yetel Krsi

yetel Krs olarak bilinen bu yet, Bakara Sresinin 255. yetidir. Namazda Zamm-ı sre olarakta okunabilir. Daha ok dua olarak ve de her namazın ardından yapılan tesbih ncesi okunur.

Dinlemek iin
Play tıklayınız.

      

"Allhu lilhe ill huve'l-hayyu'l-kayym. L-te'huzuh sinetun ve-l nevm. Leh m fi's-semvti vem fi'l-ard. Men-zellez yeşfe'u 'indeh ill bi-iznih. Ya'lemu m-beyne eydhim vem halfehum vel yuhitne bi-şey'in min-'ilmih ill bi-m ş'. Vesi'a kursiy-yuhu's-semvti va'l-arda ve! ye'duh hıfzuhum ve hve'l-aliyyu'l-azm."

Manası: Allah ki O'ndan başka ilah yoktur. Diri ve her şeyi ynetendir. O'nu ne bir uyuklama, ne de bir uyku tutmaz. Gktekilerin ve yerdekilerin hepsi O'nundur. O'nun İzni olmadan huzurunda kim şefaat edebilir? Onların nlerinde ve arkalarında olanı bilir. Onlar O'nun ilminden ancak O'nun dilediği kadar bir şey kavrayabilirler. O'nun tahtı gkleri ve yeri kaplamıştır. Gkleri ve yeri korumak O'nu yormaz. 0, yce ve byktr.

    

www.beepworld.de/members68/miroglu2301

 

          

Kostenlose Homepage von Beepworld
 
Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der
Autor dieser Homepage, kontaktierbar über dieses Formular!