Kiyamet Günü


KIYMET ALAMETLER


Kur'an, Kymet'in zamann Allah'tan baka kimsenin bilemeyeceini belirtir (el-A'raf, 7/187; Lokmun 31/34; el-Ahzab, 33/63). Buna karlk yaklatn (el-Zmer, 54/1), yakn olduunu (en-Nahl, 16/77), anszn geleceini (el-A'raf, 7/187) bildirir. Kymet alametlerinin belirdiini (Muhammed, 47/18) ifade etmekle birlikte bunlar hakknda bilgi vermez. Ancak, "Saat yaklat, ay yarld yarlacak" (el-Kamer, 54/1) yetinin ikinci blmnn "ay yarlacak" biimde anlalmas durumunda, bu olay Kur'an'da anlan tek Kymet alameti olma zellii kazanr.

Hadis klliytlar ise Kymet'ten nce ortaya kacak alametlerden sz eden ok sayda hadis ihtiva eder. slm bilginleri hadislerde dile getirilen alametleri nitelikleri asndan deerlendirerek bunlar Kk Alametler (Almt- Sur) ve Byk Alametler (Almt- Kbr) olmak zere iki balk altnda toplamlardr. hir zaman olarak tanmlanan Kymet ncesi donemde dini duygu, dnce ve davranlarn zayflamas, dini kurallara gereken nemin verilmemesi, ibadetlerin terkedilmesi, ahlakszln oalmas biiminde kendini gsteren Kk Alametler'in balcalar u ekilde sralanabilir:

a) nsanlarn bina yapmakta birbiriyle yarmalar (Buhr, Fiten, 25; bk. Tecrid-i Sarih Terc; 1/58).

b) nsanlarn lm temenni etmeleri (Buhar, Fifen, 25; Mslim, Fiten, 53-54)

c) Criyenin efendisini dourmas (Mslim, mn, 1).

d) Hicaz'da bir atein karak Busra'da (am yaknlarnda bir yer) develerin ayaklarn aydnlatmas (Buhr, Fiten, 24; Mslim, Fiten, 42).

e) Frat nehrinin sularnn ekilerek, nehir yatandan altn kmas (Mslim, Filen, 29-31).

f) kisi de hak iddiasnda bulunan iki byk slm ordusunun birbiriyle savamas (Buhr, Fiten, 25; Mslim, Fiten, 17).

g) slm ilimlerin ortadan kalkmas, cehaletin artmas (Buhr, Fiten, 4).

h) Depremlerin oalmas (Buhr, Fiten, 25).

) Zamann yaklamas, gece ile gndzn eit olmas (Buhr, Fiten, 25).

i) Cinyetlerin oalmas, fitnelerin zuhur etmesi (Buhr, Fiten, 4; Mslim, Fiten, 18).

j) Yahudilerle Mslmanlarn savamalar, Mslmanlarn Yahudileri ldrmesi (Tecrid-i Sarih Tercmesi, VIII, 341; Mslim, Fiten, 79-82).

k) Zinann aka ilenmesi, iki tketiminin artmas, kadnlarn oalp erkeklerin azalmas (el-Ali en-Nsif Tac, 5/335).

l) Kahtn'dan bir kiinin karak, insanlar ass ile sevketmesi Buhr, Fiten, 23).

Kymetin byk almetleri ise u hadis-i erifte toplu olarak zikredilir: Huzeyfetu'l-Gifar (r.a)'den rivayet edilmitir: Biz bir gn kendi aramzda konuurken, Hazreti Peygamber yanmza kageldi. Bize "Ne konuuyorsunuz?" dedi. Biz de "Kymet gnnden konuuyoruz" diye cevap verdik. Hazreti Peygamber" phesiz on almet grlmedike kyamet kopmayacaktr" dedi ve "Deccl'i, duman(duhan), Dbbet'l-arz', gnein batdan domasn, sa (a.s.)'n yere inmesini, Ye'cc ve Me'cuc'u, douda, batda ve Arap yarmadasnda olmak zere yer kntsn, son olarak da Yemen'den karak insanlar Mahere srecek atein vuku bulacan syledi" (Mslim, Fiten, 39).

Kymetin bu on byk alameti baka hadislerce ya da slm bilginlerince u ekilde aklanr:

1. Deccal'in ortaya k: Deccl, kymette zuhur edecek yalanc bir kiidir, slm Dini'ni ve mslmanlar ifsad edip, ktle ve bozgunculua sevketmek isteyecektir. Deccal'in sa gznn kr olduu, iki gznn arasnda "kfir" yazd, ocuunun olmad, Medine'ye ve Mekke'ye giremeyecei, ortaya ktktan sonra yeryznde krk gn kalaca, bu sre ierisinde istidrac trnden baz olaanst olaylar gsterecei, daha sonra da yine kymetin byk alametlerinden olan Hz. sa'nn yeryzne inmesiyle onun tarafndan ldrlecei sahih hadislerde belirtilmitir (Buhr, Fiten, 26; Mslim, Fiten, 37, 39, 40, 91, 101, 110, 112).

2. Duhan'n k: Duman anlamna gelen duhan da kymetin byk alametlerinden biridir (Mslim, Fiten, 39). Kymetin vukuundan nce dnyay bir duman bulutu kaplayarak, krk gn ve krk gece kalacak, m'minler nezleye tutulmu gibi, kfirler ise sarho gibi olacaklardr.

3. Dabbet'l-arz'n k: Kymet'ten nce kaca bildirilen bir yaratktr. Kelime anlam "yer hayvan" demektir. Kur'an- Kerim'de "Kendilerine sylenmi olan balarna geldii zaman, yerden bir eit hayvan (dbbe) karrz ki o, onlara, insanlarn yetlerimize kesin olarak inanmadklarn syler" (en-Neml, 27/82) buyurulmaktadr. Hz. Peygamber Dbbet'l-arz hakknda "kacak olan kymet alametlerinden ilki, gnein bat tarafndan domas ile, bir kuluk vakti insanlara kar bir dbbenin (hayvann) zuhurudur. Bu iki alametten biri, arkadandan evvel olur. Akabinde dieri de onun izi zerinde yakn olarak meydana gelir" (Mslim, Fiten, 118) buyurmutur.

4) Gnein Batdan domas: Gne batdan doacak, insanlar topluca iman edecek, ancak daha nce iman etmemi olanlarn imanlar kendilerine bir yarar salamayacaktr (Tecrid-i Sarih Tercmesi, XII 307; Mslim, Fiten, 118).

5. Hazreti sa (a.s)'n inmesi: Ehl-i snnet itikadna gre Kymetin vukuundan nce Hazreti sa yeryzne inecek, hristiyanlar slm'a davet edecek, Deccl'i ldrecek, Hazreti Peygamber (s.a.s)'in erati ile hkmedecektir (Buhr, By, 102; Mslim, mn, 242-247).

6. Ye'cc ve Me'cc'n k: Kymetin vukuundan nce karak "yeryznde bozgunculuk yapacak" (el-Kehf, 18/94) olan asllar ve soylar belirsiz iki insan topluluudur (Muhammed Hamdi Yazr, Hak Dini Kur'an Dili, IV, 3288). Hz. ZlKarneyn'in nlerine yapt seddin yklarak (el-Enbiya, 21/96) almas ile yeryzne dalacaklar insanlara saldracak, kentleri yakp-ykarak harabe haline getireceklerdir. Baz rivayetlerde bu seddin in seddi olduu zikredilir (Muhammed Hamdi Yazr, a.g.e., IV, 3291, 3374; Buhr, Enbiy, 7; Mslim, Fiten, 1,2).

7.8.9. Douda, Batda, Arap Yarmadasnda olmak zere blgede yer kntlerinin meydana gelmesi de Kymet'in byk alametlerindendir (Mslim, Fiten, 39).

10. Yemen'den kacak olan byk bir atein insanlar nne katarak srmesi (Mslim, Fiten, 39).

Ebu Davud ve Tirmizi'nin Snen'lerinde yeralan baz hadislere gre Mehd'nin kmas da Kymet'in byk alametlerindendir (Snen-i Tirmiz, IV, s.1-93: Snen-i Ebu Davud, N. r. M.Abdul Hamid IV, 100, 106).

Hz. Peygamber (s.a.s), Kymetin kt insanlar ve kfirler zerine kopacan bildirmitir. Bu hadislere gre Kymet kopmadan nce m'minlerin ruhlar alnacak ve onlarn hirete gmeleri salanacaktr (Buhari, Fiten, 5; Mslim, imare, 53).

  www.beepworld.de/members68/miroglu2301  

 

Eigene Webseite von Beepworld
 
Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der
Autor dieser Homepage, kontaktierbar über dieses Formular!