esmauelhuesna


0
Esm-i Husn

ESML - HSN

Esm-i Husn

Esm-i Husn, Allah'n gzel isimleri demektir.

Bir yet-i kermede:

"En gzel isimler O'nundur (Allah'ndr)" (Har: 24) buyurulmaktadr.

Dier bir yette de; en gzel isimlerin Allah'a ait olduu belirtildikten sonra, bu isimlerle dua edilmesi tavsiye olunmaktadr (A'rf: 180).

Allah'n isimleri tevkifdir. Yni, Allah hakknda ancak yet ve hadslerde zikri geen ve sylenmesine izin verilmi olan isimler kullanlabilir. Rastgele isim izafe edilemez.

Esm-i Husn ile ilgili olarak Buhr ve Mslim'de:

"Allah'n 99 ismi vardr. Kim bunlar ezberlerse (man eder ve ezbere sayarsa) Cennete girer" buyurulmutur.

"Kim bunlar (Esm-i Husn'y) mnlarn anlayarak sayar, bunlarla Allah' zikrederse Cennete girer."

h- Nakbend Hz.leri bu hadsle ilgili olarak buyurur ki:

"Bu hads-i erfteki Ahs kelimesinin bir mnas, saymaktr. Dier bir mnas ise, bu ism-i erfleri renip bilmektir. Bir mnas da, bu esm-i erfin mcibince amel etmektir. Mesel: Rezzk ismini syledii zaman, rzk iin asla endie etmemeli. Mtekebbir ismini syleyince, Allah Tel'nn azametini ve kibriysn dnmelidir."

Allah'n 99 simleri

Hadslerde zikri geen 99 isim unlardr:

Allah,
er-Rahmn, er-Rahm,
el-Melik, el-Kudds, es-Selm,
el-M'min, el-Mheymin, el-Azz, el-Cebbr,
el-Mtekebbir, el-Hlk, el-Bri', el-Musavvir, el-Gaffr,
el-Kahhr, el-Vehhb, er-Rezzk, el-Fetth, el-Alm, el-Kbd,
el-Bst, el-Hfd, er-Rfi, el-Muiz, el-Mzill, es-Semi', el-Basr,
el-Hakem, el-Adl, el-Ltf, el-Habr, el-Halm, el-Azm, el-Gafr,
e-ekr, el-Aliyy, el-Kebr, el-Hafz, el-Mukt, el-Hasb, el-Cell,
el-Kerm, er-Rakb, el-Mcb, el-Vsi', el-Hakm, el-Vedd, el-Mecd,
el-Bis, e-ehd, el-Hakk, el-Vekl, el-Kaviyy, el-Metn, el-Veliyy,
el-Hamd,
el-Muhs, el-Mbd, el-Mud, el-Muhy, el-Mmt, el-Hayy,
el-Kayym, el-Vcid, el-Mcid, el-Vhid, es-Samed, el-Kdir, el-Muktedir,
el-Mukaddim, el-Muahhir, el-Evvel, el-hir, ez-Zhir, el-Btn, el-Vli,
el-Mtel, el-Berr, et-Tevvb, el-Mntakim, el-Afvv, er-Raf,
Mlik'l-Mlk,
Z'l-Celli ve'l-krm, el-Muksit, el-Cmi',
el-Ganiyy, el-Muni, el-Mni', ed-Drr, en-Nfi', 
en-Nr, el-Hdi, el-Bed', el-Bk,
el-Vris, er-Red,
es-Sabr.


ALLAH

Bu ism-i erif, Cenb- Hakk'n has ismidir. Bu itibarla dier isimlerin ifade ettii btn gzel vasflar ve lh sfatlar iine alr. Dier isimler ise, yalnz kendi mnalarna dellet ederler. Bu bakmdan Allah isminin yerini hibir isim tutamaz.

Bu isim, Allah'tan bakasna ne hakikaten ve ne de mecazen verilemez. Dier isimlerin ise, Allah'tan bakasna isim olarak verilmesinde bir mahzur yoktur. nsanlara Kadir, Cell ismini vermek gibi. Yalnz bu isimlerin bana, insanlara izafe edildiklerinde, "kul" mnsna gelen "abd" kelimesinin ilvesi gzeldir. Abdlkadir ismi gibi...


er-RAHMN

Ezel'de btn yaradlmlar hakknda hayr ve rahmet irade buyuran;

Sevdiini, sevmediini ayrdetmiyerek btn mahlkatn saysz nimetlere garkeden...

Hayatlar iin lzumlu olan btn rzklar veren...


er-RAHM

Pek ziyade merhamet edici;

Verdii nimetleri iyi kullananlar daha byk ve ebed nimetler vermek suretiyle mkfatlandrc...

Rahmn ism-i erfinden Allah Tel'nn ezelde btn mahlkat iin hayr ve rahmet irade buyurduu anlalr. Rahm ism-i erfi ise, mahlkat arasnda irade sahipleri, hususan m'minler iin rahmet-i lhiyyenin tecellisini ifade eder.


el-MELK

Btn mahlkatn hakik shibi ve mutlak hkmdr...

Allah'n, ne ztnda ve ne de sfatnda hibir varla ihtiyac yoktur. Bilkis herey ztnda, sftnda, varlnda ve varlnn devamnda O'na muhtatr. Btn kinatn hakik shibi, mutlak hkmdrdr.


el-KUDDS

Hatdan, gafletten, aczden ve her trl eksiklikten ok uzak ve pek temiz...

Allah, hissin idrk ettii, haylin tasavvur ettii, vehmin tahayyl ettii, fikrin tasarlad her vasftan mnezzeh ve mberradr. O hatdan, gafletten, acizden ve her trl eksiklikten ok uzak ve pek temiz olandr. Bu bakmdan her trl takdse lyktr.

nsan su'-i ihtiyr karmad mddete kinatta ftr olarak bulunan umum temizlik hakikat da, Cenb- Hakk'n KUDDS isminin tecellsidir.


es-SELM

Her eit rza ve hdiselerden slim kalan;

Her trl tehlikelerden kullarn selmete karan;

Cennet'teki bahtiyar kullarna selm eden...

Bu ism-i erif, Kudds ismi ile yakn bir mn ifade etmekte ise de Selm ismi, daha ziyade istikbale aittir. Yani, Cenb- Hakk'n gerek zt, gerek sfat ileride en ufak bir tegayyre, bir deiiklie, bir za'fa uramaktan mnezzehtir. O, ezelde naslsa ebedde de yledir.


el-M'MN

Gnllerde man yakan, uyandran;

Kendine snanlara aman verip onlar koruyan, rahatlandran...

Allah Tel, kalblere man ve hidyet balayarak oralardan bhe ve teredddleri kaldrmtr.

Kendine snanlara aman verip korumu, emniyetle rahatlandrmtr.


el-MHEYMN

Gzetici ve koruyucu...

Allah, yaratt mahlkatnn amellerini, rzklarn, ecellerini bilip muhafaza eder. Btn varl grp gzeten, yetitirip varaca noktaya ulatran ancak O'dur. Hibir zerre, hibir lhza, Onun bu ltuf ve tfetinden bo deildir.


el-AZZ

Malb edilmesi mmkn olmayan galib.

Bu ism-i erf, kuvvet ve galebe mnsna gelen ZZET kknden gelir. Allah Tel mutlak srette kuvvet ve galebe shibidir.

zzet sfat, Kur'an'da birok yerlerde azab yetleri bahsinde gelmitir. Fakat bu ism-i erfin yine birok defa Hakm ism-i erfi ile birletii grlr. Bunun mnas: Allah Tel'nn kudreti galibdir, fakat hikmeti ile ktlerin cezasn te'hir eder, ktlk edip durmakta olan insanlar cezalandrmakta acele etmez, demektir.


el-CEBBR

Krlanlar onaran, eksikleri tamamlayan;

Dilediini zorla yaptrmaya muktedir olan...

Bu ism-i erif cebir maddesindendir. Cebir, "krk kemii sarp bititirmek, eksii btnlemek" mnasna geldii gibi, "icbar etmek", yani, "zorla i grdrmek" mnasna da gelir.

Bu mnaya gre Allah Tel Cebbr'dr. Yani, krlanlar onarr, eksikleri tamamlar, her trl perianlklar dzeltir, yoluna kor.

Cebbr'n ikinci mnasna gre de; Allah Tel kinatn her noktasnda ve her ey zerinde dilediini yaptrmaa muktedirdir. Hkm ve iradesine kar gelinmek ihtimali yoktur.


el-MTEKEBBR

Her eyde ve her hdisede bykln gsteren...

Byklk ve ululuk, ancak Allah'a mahsustur, varl ile yokluu Allah'n bir tek emrine ve iradesine bal bulunan kinattan hibir mevcut, bu sfat taknamaz.


el-HLIK

Herey'in varln ve varl boyunca grp geirecei halleri hdiseleri tayin ve tesbit eden ve ona gre yaratan, yoktan vr eden...

Bu ism-i erfin mnasnda iki husus vardr:

1. Bir ey'in nasl olacan tayin ve takdir etmek,

2. O takdire uygun olarak o ey'i cad etmek.


el-BR'

Eyay ve her ey'in z ve cihazlarn birbirine uygun bir halde yaratan...

Her ey'in vcudu mtenasib, yani, zas, hayat cihazlar ve asl unsurlar keyfiyet ve kemmiyet bakmndan birbirine mnasib olarak yaratld gibi, hizmeti ve faydas da umum henge uygun yaratlmtr.


el-MUSAVVR

Tasvr eden, herey'e bir ekil ve hususiyet veren...

Allah Tel herey'e bir sret, bir zellik vermitir. Herey'in kendisine gre ekli, dtan grn vardr ki, bakalarna benzemez.

Mesel: nsanlar arasnda tamamiyle birbirinin ayn iki insan yoktur.

Bundan daha garibi, parmak ularndaki izgilerdir. Bu izgiler, insanlarn says kadar deiik gidiyor ve hibiri tekine uymuyor. u halde insann hi taklit olunamayacak imzas, bast parmak izidir.

te bunlar, Allah Tel'nn MUSAVVR isminin tecellleridir.


el-AFFR

Mafireti pek bol olan...

Gafr, rtmek ve synet etmek (korumak) mnsnadr. Allah m'minlerin gnahlarn rter. Diledii kullarn da gnahlardan synet eder, korur. Bu, onlar iin en byk nimetlerden biridir.


el-KAHHR

Herey'e, her istediini yapacak surette galib ve hkim...

Kahr, bir ey'e, onu hor ve hakr klacak veya mahv ve helk edebilecek srette galib olmaktr. Allah Tel Kahhr'dr, her vechile stn ve daima galibdir. Kuvvet ve kudretiyle her ey'i iinden ve dndan kuatmtr. Hibir ey O'nun bu ihtasndan dar kamaz. Ona kar herey'in boynu bkktr. Kahrna yerler, gkler dayanamaz. Kahr ile nice azp sapm mmetleri ve milletleri mahv ve perian etmitir.


el-VEHHB

eit eit nimetleri devaml balayp duran...

Bu isim, Vehhb kelimesi hibe kknden gelmektedir. Hibe, "herhangi bir karlk ve menfaat gzetmeden birine bir mal balamak" mnasnadr. Vehhb ise, "Her zaman, her yerde ve her ey'i ok ok ve bol bol veren ve karlk beklemeyen" demektir.


er-REZZK

Yaratlmlara, faydalanacaklar eyleri ihsn eden...

Rzk, Allah Tel'nn bilhassa yaayan mahlkatna faydalanmalarn nasib ettii her eydir. Rzk yalnz yenilip iilecek eylerden ibaret deildir. Kendisinden faydalanlan herey'e rzk denir.

Madd rzk, her trl yiyecek ve iecek, giyilecek ve kullanlacak eya, para, mcevher, oluk-ocuk, vcudun alma kudreti, bilgi, mal-mlk, servet v.s. gibi eylerdir.

Mnev rzk ise, ruhun ve kalbin gdas olan eylerdir. Bata man olmak zere insann mnev hayatna ait btn duygular ve o duygularn ihtiyac olan eyler, hep mnev rzktr.


el-FETTH

Her trl mkilleri aan ve kolaylatran...

Fetth kelimesi, feth'den gelmektedir. Feth ise, "kapal olan ey'i amak" mnasnadr.

Kapal bir ey'i amak:

a. Madd olur; bir kapy, bir kilidi amak gibi.

b. Mnev olur; kalbden tasalar, kederleri atp gnl amak gibi.

Bitkilerin iek amas, tohum ve ekirdeklerin snbl vermesi, rzk ve rahmet kaplarnn almas hep Fetth ism-i erifinin tecellsindendir.


el-ALM

Her ey'i ok iyi bilen...

Allah, her ey'i tam mnasyla bilir. Her ey'in, iini, dn, inceliini, akln, nn, sonunu, balangcn, bitimini ok iyi bilendir O. Olmular bildii gibi, olacaklar da ayn ekilde bilir. Onun iin, olmu - olacak, gizli - ak sz konusu deildir. Bunlar, insanlar hakknda geerli olan mefhumlardr. nsanlarn bilmesi nisb ve rzdir. Allah'n bilmesi ise, - btn isim ve sfatlarnda olduu gibi - zt'dir. Onun iin O'nun bilmesinde dereceler bulunmaz.


el-KBID

Skan, daraltan...


el-BSIT

Aan, genileten...

Btn varlklar Allah Tel'nn kudret kabzasndadr. stedii kulundan, ihsn ettii servet ve smn, evld ve iyli, yahut hayat zevkini, gnl ferahln alverir. O adam zenginken fakir olur, yahut evld acsna boulur, yahut i skntsna, strap ve huzursuzluk iine der.

te bu haller, Kbd isminin tecellileridir.

Allah, istedii kuluna da yepyeni bir hayat verir, ne'e verir, rzk bolluu verir, bu da Bst isminin tecelliyatdr.


el-HFID

Yukardan aaya indiren, alaltan...

Allah Tel, istedii kulunu yukardan aa atverir. an ve eref shibi iken, rezl ve rsvy eder ve bu muamelesi ok defa, kendisini tanmyan, emirlerini dinlemeyen siler, bakalarn beenmiyen mtekebbirler ve hak, hukuk tanmayan zlim zorbalar hakknda tecell eder.


er-RF'

Yukar kaldran, ykselten...

Allah Tel, istedii kulunu indirdii gibi, istedii kulunu da ykseltir. an ve eref verir. Bz gnlleri man ve irfan ile parlatr, yksek hakikatlardan haberdr eder.

Allah'n ykselttii insanlar, ok defa melek huylu, tatl dilli, insanlarn ayplarn, kusurlarn rtp eksiklerini tamamlayan; onlara malyla, bedeniyle, bilgisiyle, nasihatiyle yardm eden nzik, kibar insanlardr. Onlar bu istikametten ayrlmadka Allah da bu nimeti kendilerinden almaz.


el-MU'IZZ

zzet veren, arlayan...


el-MZLL

Zillete dren, hor ve hakr eden...

zzet ve zillet, birbirine zd mnalardr. zzet kelimesinde "eref ve haysiyet", Zillet kelimesinde ise "alaklk" mnas vardr.

Bunlar hep Allah Tel'nn, mahlkat zerindeki tasarruflar cmlesindendir.


es-SEM'

yi iiten...

Allah Tel iitir. Kalblerimizdeki szleri ve iitilmek nndan olan her ey'i iitir. Mesafeler, onun iitmesine perde olamaz. Birini iitmesi, tekilerini iitmesine mni olmaz. Her hdiseyi ayn derece ak olarak iitir.


el-BASR

yi gren...

Allah Tel herkesin gizli ak yaptn ve yapacan grp durmaktadr. Karanlklar O'nun grmesine mni olamaz. Karanlk gibi, yaknlk - uzaklk, byklk - kklk gibi insanlarn grmelerine engel olan eyler de O'nun grmesine mni olmaz.


el-HAKEM

Hkmeden, hakk yerine getiren...

Allah Tel Hkim'dir, her ey'in hkmn O verir ve hkmn eksiksiz icra eder. Hkimlerin hkimliine, hkmdarlarn hkmdarlna hkm veren de ancak O'dur. O'nun hkm olmadan hibir ey, hibir hdise meydana gelemedii gibi, O'nun hkmn bozacak, geri braktracak, infazna mni olacak hibir kuvvet, hibir hkmet, hibir makam da yoktur.


el-ADL

Tam adletli...

Adalet, zulmn zdddr. Zulm kelimesinde; incitme, can yakma mnas vardr. Zulmetmiyerek herkese hakkn vermek ve her ey'i akl ve manta, hikmet ve maslahata uygun olarak yapmak da adalet demektir.

Allah Tel dil'dir. Zlimleri sevmez. Zlimlerle dp kalkanlar ve hatt sadece uzaktan onlara imrenenleri ve sevenleri de sevmez.


el-LTF

En ince ilerin btn inceliklerini bilen, nasl yapldna nfuz edilemeyen en ince eyleri yapan;

nce ve sezilmez yollardan kullarna eitli faydalar ulatran...

Allah Tel Ltf'dir. En ince eyleri bilir. nk onlar yaratan O'dur. Nasl yapld bilinmiyen, gizli olan en ince eyleri yapar.


el-HABR

Her ey'in i yznden, gizli taraflarndan haberdar olan...

En knden en byne kadar btn eya ve hdiselerden Allah haberdardr. Onun haberi olmadan hibir hdise cereyan etmez.


el-HALM

Hilm, sulularn cezasn vermeye gc yetip dururken bunu yapmamak, onlar hakknda yumuak davranmak ve cezalarn geriye brakmaktr. Suluyu cezalandrmaa iktidar olmayana halm denmez. Halm, kudreti yettii halde, bir hikmete binaen cezalandrmayana denir.

Allah Tel Halm'dir. Her gnah ileyeni hemen cezalandrmaz. Hm ve gazabda acele etmez, mhlet verir. Bu mhlet iinde yaptklarna piman olup tevbe edenleri afveder. Israr edenler hakknda, hkm artk kendisine kalmtr.


el-AZM

Btn byklklerin shibi...

Azamet, byklk mnasnadr. Hakik byklk Allah'a mahsustur. Yerde, gkte, btn varlk iinde mutlak ve ekmel byklk, ancak O'nundur ve herey O'nun byklne hiddir. Bu sfatta da Allah'a herhangi bir denk bulunmas muhaldir.


el-AFR

Mafireti ok...

Allah Tel'nn mafireti oktur. Bir kulun kusuru ne kadar byk ve ok olursa olsun onlar rter, meydana karp da shibini rezl etmez.

Kusurlar insanlarn gznden gizledii gibi, melekt lemi skinlerinin gznden de gizler. nsanlarn grmedii bz eyleri melekt lemi skinleri grrler. Gafr ism-i erfi, kusurlarn onlarn gznden de gizlenmesini ifade eder.


e-EKR

Kendi rzs iin yaplan iyi ileri, daha ziyadesiyle karlayan...

kr, iyilii, iyilikle karlamak demektir. kr, Allah Tel'ya kar kulun yapmas gereken bir vazifesidir.

ekr ise, az tat karlnda ok byk dereceler veren, sayl gnlerde yaplan amel karlnda hiret leminde sonsuz nimetler ltfeden demektir. Bu mnaya Allah'dan baka hakik ship yoktur.


el-ALYY

Her hususta, hereyden yce olan...

Allah Tel ycedir, yksektir.

Yksekliin hakik mnas udur:

1. Allah'tan daha stn bir varlk dnlmesi imknszdr.
2. Bir benzeri veya orta veya yardmcs yoktur.
3. nna yaramayan her eyden uzaktr.
4. Kudrette, bilgide, hkmde, iradede ve dier btn keml sfatlarnda stndr. u halde Aliyy, her ey kendisinin dnunda, emrinde ve hkm altnda olan Zt demektir.


el-KEBR

Byklkte kendisinden daha by dnlemeyen...

Allah Tel kibriy shibidir. Kibriy, ztn kemli demektir. Her bakmdan byk, varlnn kemline hudut yoktur. Btn byklkler O'na mahsustur.


el-HAFZ

Yaplan ileri btn tafsiltyla tutan, her ey'i belli vaktine kadar ft ve bellardan saklyan...

Hfz, korumak, demektir. Bu koruma iki ekilde olur.

Birincisi, varlklarn devamn salamak, muhafaza etmektir.

kincisi, birbirlerine zd olan eylerin, yekdierlerine saldrmasn nlemek, birbirlerinin errinden onlar korumaktr.

Allah her mahlkuna, kendine zararl olan eyleri bilecek bir his ilham buyurmutur. Bu Hafz ism-i erfinin tecelliyatndandr. Bir hayvan kimyev tahlil raporuna muhta olmadan kendine zararl otlar bilir ve onlar yemez. Kullarn amellerinin yazlmas, zyi olmaktan korunmas da Hafz isminin iktizasdr. Bu bakmdan hirette yeniden dirilme ve yaptklarndan hesaba ekilme ile Hafz isminin yakndan alkas vardr.


el-MUKT

Her yaratlmn azn ve gdasn tayin eden, azklar beden ve kalblere gnderen...

Bu mnaya gre Mukt, Rezzak mnasnadr. Yalnz Mukt, Rezzk'tan daha hususdir. Rezzak, azk olan da olmayan da iine alr.


el-HASB

Herkesin hayat boyunca yapp ettiklerinin, btn tafsilt ve teferruatiyle hesabn iyi bilen;

Her ey'e ve herkese her ihtiyac iin kfi gelen...

Allah Tel, neticesi hesapla bilinecek ne kadar miktar ve kemmiyet varsa hepsinin neticelerini hibir ameliyeye (ileme) muhta olmadan dorudan doruya ve apak bilir.

Allah Tel, herkese her ihtiyac iin kfidir. Bu kifyet, O'nun varlnn devam ve kemlini gsterir.


el-CELL

Celdet, ululuk ve heybet shibi, cell sfatlar ile muttasf...

Celdet ve ululuk, Allah'a mahsustur. Onun zt da byk, sfatlar da byktr. Fakat bu byklk, cisimlerdeki gibi hacim veya yallk itibar ile deildir. Zamanla llmez, meknlara smaz.


el-KERM

Keremi, ltuf ve ihsn bol...

Allah vaad ettii zaman szn yerine getirir, verdii zaman son derece bol verir, muktedirken afveder.


er-RAKB

Btn varlklar zerinde gzc, btn iler murakabesi altnda bulunan...

Bir ey'i koruyan ve devaml kontrol altnda bulundurana rakb derler; bu da bilgi ve muhafaza ile olur.

Allah Tel, btn varlklar her lhza gzetip duran bir hid, bir nzrdr. Hibir ey'i karmaz. Her birini grr ve herkesin yaptna gre karln verir.


el-MCB

Kendine dua edip yalvaranlarn isteklerini iitip cevab veren, onlar cevabsz brakmayan...

Burada bir hususu iyi bilmek gerekir: Cevab vermek ayrdr, kabl etmek ayrdr. yet-i kermede, Allah tarafndan her duaya cevab verilecei va'dedilmitir. Fakat kabl edilecei va'dedilmemitir. Zira kabl edip etmemek Cenb- Hakk'n hikmetine baldr. Hikmeti iktiza ederse istenenin aynn, ayn zamanda kabl eder. Dilerse istenenin daha iyisini verir. Dilerse o duy hiret iin kabl eder, dnyada neticesi grlmez. Dilerse de kulun menfaatine uygun olmad iin hi kabl etmez.


el-VS'

Geni ve msaadekr...

Allah'n ilmi, rahmeti, kudreti, afv ve mafireti genitir ve her ey'i kaplamtr. Allah'n ilminden hibir ey gizlenemez, ikram ve ihsanna bir nihayet yoktur.


el-HAKM

Btn ileri hikmetli...

Allah Hakm'dir. Faydasz, bo ve tesadf bir ii yoktur. Her emir ve filinin her ynyle sonsuz fayda ve maslahatlar vardr. Her yaratt mahlk, her yapt i btn kinat nizam ile alkaldr. Kinatn umum nizam ile tenkuz tekil eden hibir hdise, bir mahlk, bir i yoktur.


el-VEDD

yi kullarn seven, onlar rahmet ve rzasna erdiren, sevilmeye ve dostluu kazanlmaya biricik lyk olan...

Vedd'un iki mnas vardr: 1. Seven, 2. Sevilen.

Allah Tel, kullarn ok sever, onlar ltuf ve ihsanna garkeder. Sevilmeye lyk ve mstehak olan da ancak O'dur.


el-MECD

Zt erefli, ef'li gzel olan, her trl vgye lyk bulunan...

Bu ism-i erfin mnasnda iki mhim unsur vardr:

Biri: Azamet ve kudretinden dolay yaklalamaz olmak.

kincisi: Yksek huylarndan, gzel ilerinden dolay vlp sevilmek...


el-BS

lleri diriltip kabirlerinden kaldran; gnllerde sakl olanlar meydana karan...

Allah Tel insanlar, onlar lp toprak olduktan sonra hiret gn dirilterek kabirlerinden kaldracak ve ruhlar ile cesedleri birlikte olarak hesaplarn grecek, sonra da yine ruh ve cesedleri birlikte olarak mkfat veya cezalarn verecektir.


e-EHD

Her zamanda hdiselerin d yzn bilen ve her yerde hzr ve nzr olan...

Allah, mutlak surette herey'i bilmesi bakmndan Alm'dir. Hdiselerin esrarn, i yzn bilmesi ynnden Habr'dir. D yzn bilmesi ynnden de ehd'dir.


el-HAKK

Varl hi deimeden duran...

Hakk, varl hakik bulunan ztn ismidir. Yani, varl daima sbittir. Allah Tel'nn zt, yokluu kabl etmedii gibi, herhangi bir deiiklii de kabl etmez. Hakikaten vr olan yalnz Allah'tr.


el-VEKL

Uslne uygun ekilde, kendisine tevdi edilen ileri en gzel ekilde neticelendiren...

Kendisine i smarlanan zta vekl denir. Allah Tel en gzel ve en mkemmel vekl'dir. lerin hepsini tedvr, tedbr ve idare eden O'dur. Fakat kendisi hibir iinde vekle muhta deildir. Allah Tel, kendisine tevekkl edenlerin ilerini en iyi neticeye ulatrr.


el-KAVYY

ok kuvvetli...


el-METN

ok salam...

Kuvvet, tam bir kudrete dellet eder. Metnet ise, kuvvetin iddetini ifade eder.

Allah'n kuvveti de teki sfat ve isimleri gibi n-mtenhdir, tkenmez, gevemez, hudut iine smaz, lye gelmez. Allah'n kudreti bahsinde zorluk - kolaylk sz konusu deildir. Bir yapra yaratmakla kinat yaratmak birdir.

Allah Tel tam bir kuvvet sahibi olmak bakmndan, Kaviyy, gcnn ok iddetli olmas bakmndan Metn'dir.


el-VELYY

yi kullarna dost olan, yardm eden...

Allah, sevdii kullarnn dostudur. Onlara yardm eder. Skntlarn, darlklarn kaldrr, ferahlk verir. yi ilere muvaffak klar. Her eit karanlklardan kurtarr, nurlara karr. Artk onlara korku ve hzn yoktur. Herkesin korktuu zaman, onlar korkmazlar.


el-HAMD

Ancak kendisine hamd sen olunan, btn varln diliyle biricik vlen, medhedilen...

Hamd; ihsan shibi by vmek, tzim fikri ve teekkr kasdiyle medh sen etmektir.

Her mevcd, hl diliyle olsun, kl diliyle olsun, Allah Tel'y tesbih ve takds etmektedir. Btn hamd senlar O'na mahsustur. Hamd ve krle kendisine tzim ve ibdet olunacak veliyy-i nimet ancak O'dur.


el-MUHS

Herey'in saysn bir bir bilen...

lmi herey'i ihta eden ve herey'in miktarn bilip eksiksiz tastamam sayabilen Allah'dr.

Allah Tel, herey'i olduu gibi grr ve bilir, yani, btn mevcdat toptan bir yn hlinde birbirinden seilmez kark bir ekilde deil; cinslerini, nev'ilerini, snflarn, ferdlerini, zerrelerini birer birer saym gibi gayet ak grr ve bilir.


el-MBD'

Mahlkat maddesiz ve rneksiz olarak ilk batan yaratan...

Mbdi, bir mnada cad demektir. Mud ism-i erfi de cad mnasna gelir. cadn bir benzeri daha evvel yaratlm, meydana getirilmi ise, ide; deilse, yani, benzeri, maddesi olmayan yeni bir ey ise ibd denir.


el-MUD

Yaratlmlar yok ettikten sonra tekrar yaratan...

Herey mukadder olan mrn tamamlayp ldkten sonra, Allah'tan baka kimse kalmaz, fakat varken yok olan bu insanlar hiret gn Allah Tel diriltip yeniden hayatlandrr, yeniden yaratr. Sonra da dnya hayatlarnda yaptklar ilerden hesaba eker.


el-MUHY

Hayat veren, can balayan, salk veren...

Allah Tel, cansz maddelere hayat ve can verir.

Her gn, her saat, her saniye yeryznde milyonlarca varlk hayat bulup dnyaya gelmektedir. Btn bunlar, Allah'n emr fermaniyle, yaratmasyle ve msaadesiyle olmaktadr. Allah you var edip hayat verdii gibi, ly de tekrar canlandrabilir. Buna ihy, yani, diriltme denir. Hayat hi yoktan veren ztn, llere yeniden hayat verip diriltmesi elbette son derece kolaydr.


el-MMT

Canl bir mahlkun lmn yaratan...

Allah, yaratt her canlya muayyen bir mr takdr etmitir. Canl varlklar iin lm mukadder ve muhakkaktr. Hayat yaratan Allah olduu gibi, lm yaratan da yine O'dur.

Ancak bu lm, yok olu, hilie gidi deil, bil'akis fni hayattan bk hayat geitir.


el-HAYY

Diri; her ey'i bilen ve her ey'e gc yeten...

Hayy, diri demektir, bunun zddna meyyit denir ki, l mnasna gelir.

Allah Tel lmez, daima hzr ve nzrdr. Yaayan mahlkatn hayatn veren de O'dur. O olmasayd hayattan eser olmazd. O daima fendan, zevalden, hatdan mnezzehtir. Her an Alm, her an Habr, her an Kadr'dir.


el-KAYYM

Gkleri, yeri, her ey'i ayakta tutan...

Kayym, kim'in mbalasdr. "Her ey zerinde kim" demektir. Bunun mnas "Bir ey'in kym, yani, bir varlk shibi olarak durabilmesi neye bal ise, onu veren" demektir.

Allah Tel, her ey'in mukadder olan vaktine kadar durmas iin sebeblerini ihsn etmitir. Onun iin herey Hak ile kimdir.

el-VCD

Hibir ey'e ihtiyac olmayan; istediini, istedii vakit bulan. Kendisi iin lzumlu olan eylerin hi birinden mahrum olmayan...

Ulhiyet sfatlar ve bunlarn kemli hususunda kendisine gerekli olan herbir ey, n yce olan Allah'n ztnda mevcuddur.


el-MCD

Kadr n byk, kerem ve semhati bol...

Allah Tel'nn kendisiyle inal olan kullarna kerem ve semhati ifadeye smaz, lye gelmez. Mesel: Onlar temiz ahlk shibi olmaya, iyi iler yapmaya muvaffak klar da, sonra yaptklar o gzel ileri, hiz olduklar sekin vasflar sebebiyle onlar ver, sitayilerde bulunur. Kusurlarn afveder, ktlklerini mahveder.


el-VHD

Tek...

Ztnda, sfatlarnda, ilerinde, isimlerinde, hkmlerinde asla erki (orta) veya nazri (benzeri) ve dengi bulunmayan...


es-SAMED

Hcetlerin bitirilmesi, zdraplarn giderilmesi iin tek merci', ihtiya ve dileklerde kendisine mracaat edilen, arzu ve btn istekler kendisine sunulan...

Allah Tel, her dilein biricik merciidir. Yerde, gkte btn hcet shipleri yzlerini O'na dndrmekte, gnllerini O'na balamakta, el aarak yalvarmalarn O'na arzetmektedirler. Buna lyk olan da yalnz O'dur.


el-KDR

stediini, istedii gibi yapmaa gc yeten...

Allah Tel, kudretine bir ayna olmak zere kinat yaratmtr. Gk boluunun llmesi mmkn olmayan genilii iinde, akllara hayret ve dehet verecek derecede birbirlerine uzak mesafelerde milyarlarca gneleri yandrmak... Fezalarda, says belirsiz lemleri birbirine arpmadan koturmak... Bir damla suyun iinde, birbirine temas etmeden hesapsz hayvanat yzdrmek Kdir isminin tecelliyatndandr.


el-MUKTEDR

Kuvvet ve kudret shipleri zerinde istedii gibi tasarruf eden...

Allah Tel her ey'e kar mutlak ve ekmel surette Kdirdir. Her ey'e kdir olduu iindir ki, diledii ey'i yaratr ve isterse onda diledii kadar kuvvet ve kudret de yaratr.


el-MUKADDM

stediini ileri geiren, ne alan...

Allah Tel btn mahlkat yaratmtr. Fakat, ancak setiklerini ileri almtr. nsanlarn bzsn dince, dnyaca bzs zerine derece derece ykseltmitir. Fakat bu ykseltme ve seme, kullarn kendi amelleri ile ona lyk olmalar neticesinde olmutur.


el-MUAHHR

stediini geri koyan, arkaya brakan...

Allah Tel istediini ileri, istediini geri ald gibi, bzan da kullarnn teebbslerini, onlarn bekledikleri zamanda semerelendirmez, maksadlarn arkaya brakr. Bunda birok hikmetleri vardr. Bu hikmetleri aratrmal, sezmee almaldr.


el-EVVEL

Her varlktan mukaddem olan, balangc olmayan...

Allah Tel btn varlklar zerine mukaddem olup kendi varlnn evveli yoktur. Kendisi iin asla balang tasavvur olunamaz. Onun iin Ona EVVEL demek, "ikincisi var" demek deildir. "Sbk', yani, kendisinden evvel bir varlk shibi yok" demektir.


el-HR

Sonu olmayan...

Herey biter, helk ve fenaya gider, ancak O kalr. Varlnn sonu yoktur. Evveliyetine bidayet olmad gibi, hiriyetine nihayet yoktur. Onun iin Ona "hir" demek, "Bir sbk' yani, kendisinden evvel bir varlk shibi var" demek deildir. "Bir lhk yok" demektir.


ez-ZHR

ikr olan, kat' delillerle bilinen...

Allah Tel'nn varl hereyden ikrdr. Gzmzn grd her manzara, kulamzn iittii her name, elimizin tuttuu, dilimizin tatt her ey, fikirlerimizin zerine alt her mna, hsl, gerek iimizde, gerek dmzda imdiye kadar anlayp sezebildiimiz her ey O'nun varlna, birliine, kemal sfatlarna hiddir.


el-BTIN

Gizli olan; duyu organlar ile idrk edilemeyen...

Allah Tel'nn varl hem ikardr, hem gizlidir.

ikrdr, nk varln bildiren delil ve nianlar gzszler bile grm ve bu hakikatler hakikat yce varla, eyann umum ehadetini sarlar bile iitmitir.

Gizlidir. nk biz Onu knhyle bilemeyiz. Amma varln kat' surette biliriz.


el-VL

Mahlkatn ilerini yoluna koyan;

Bu muazzam kinat ve her an biten hdisat tek bana tedbr ve idare eden...

Allah Tel btn varl idare eden, biricik ve en byk vlidir. Dier vliler ve hkmdarlarn idaresi, O'nun izni ve msaadesi iledir. Ve onlarn velyet ve idaresi, son derece nkstr.

Allah'n velyet ve tedbiri ise snrsz, gerek ve hakikdir. Her ey emri ve iradesi altndadr. Herey'i bilir. Ondan habersiz mlknde hibir ey cereyan etmez. dile mkfatn, zlime cezasn eksiksiz verir... Sebebler, O'nun icraat ve idaresinde yardmc deil, sadece izzet ve hametini gsteren birer perdedirler. Hakik te'sir, O'nun kudretindendir.


el-MTEL

Yaratlmlar hakknda akln mmkn grd her eyden, her hal ve tavrdan pek yce ve pek mnezzeh...

Mesel, bir zengin hakknda, "Bu adam yarn fakir debilir", denebilir ve adam da zenginken fakir olabilir. Fakat Allah Tel hakknda, bu gibi ihtimallerin dnlmesi mmkn deildir. O, her trl noksanlk, eksiklik, zaaf, cizlik, hat ve kusurdan mnezzehtir. steyenler oaldka ihsan artar, herkese hikmet ve iradesine gre verir. Verdike hazneleri tkenmez...


el-BERR

Kullar hakknda kolaylk isteyen; iyilik ve bahii ok olan...

Allah Tel kullar iin daima kolaylk ve rahatlk ister, zorluk istemez, zorluk karanlar da sevmez. Yaplan ktlkleri balar, rter. Bir iyilie en az 10 mkfat verir. Kul gnlnden iyi bir ey geirmise, onu yapmam olsa bile, yapm gibi kabl edip mkfat verir. Aksine ktlkleri ise yapmadka cezalandrmaz.


et-TEVVB

Tevbeleri kabl edip, gnahlar balayan...

Bu ism-i erf, tevbe'nin mbala sgasdr. Tevbenin asl mns dnmektir. Kulun isyan yolundan dnmesi demektir.


el-MNTEKIM

Sulular, adaleti ile mstehak olduklar cezaya arptran...

Allah Tel'nn intikam vardr. slerin belini kran, cnilerin hakkndan gelen, taknlk yapan azgnlara hadlerini bildiren bhesiz ki O'dur.


el-AFVV

Afv ok...

Allah Tel, gnahlar silen, onlar hi yokmu gibi kabl edendir.

Bu mnaya gre bu isim, Gafr ismine yakndr. Ancak arada u fark vardr: Gufran: Gnahlar rtvermek demektir. Afv ise, gnahlar kknden kazmaktr. Gnahlar kknden kazmak, o ey'i rtmekten daha iyidir.


er-RAF

ok re'fet ve efkat shibi...

Mahlkat iinde bilhassa insanlar iin, Allah'n inyeti, kerem ve re'feti hibir lye ve ifadeye smayacak kadar geni ve byktr.


MLK'L-MLK

Allah Tel mlkn hem shibi, hem hkmdrdr. Mlknde diledii gibi tasarruf eder. Hibir kimsenin O'nun bu tasarrufuna itiraz ve tenkide hakk yoktur... Dilediine verir, dilediinden alr. Mlknde hibir ortaa ve yardmcya ihtiyac yoktur.


Z'L-CELL ve'l-KRM

Hem byklk shibi, hem fazl- kerem...

Cell; byklk, ululuk mnasnadr. Byklk almeti olan ne kadar kemlt varsa hepsi Allah'a mahsustur. Mahlkattaki kemlt, O'nun kemlinin zayf bir glgesi ve iaretidir.

Allah Tel ayn zamanda byk bir fazl- kerem shibidir de... Mahlkat zerine akp tamakta olan sayya gelmez, snr kabl etmez nimetler hep O'nun ihsan ve ikrmdr. O nimetlerin zerresinde olsun hi kimsenin hakk yoktur.


el-MUKST

Btn ilerini denk, birbirine uygun ve yerli yerinde yapan.

Mazlma acyp zlimin elinden kurtaran.

Allah Tel en stn bir adalet ve merhametin shibidir. Her ii birbirine denk ve lyktr. Zerre kadar da olsa hakszl tervic etmez. Kullarna muamelesi merhamet ve adalet zeredir. Yaplm olan hibir iyiliin zerresini bile karlksz brakmaz. nsanlarn birbirlerine kar iledikleri hakszlklar da dzelterek hakk yerine getirir.


el-CM'

stediini, istedii zaman, istedii yerde toplayan.

Birbirine benzeyen, benzemeyen ve zd olan eyleri bir araya getirip tutan...

Cem, dank eyleri bir araya toplama demektir. Allah Tel, vcudlarmzn ryerek suya, havaya, topraa dalm zerrelerini tekrar birletirecek, bedenlerimizi yeni batan ina edecektir.

Allah Tel birbirine benzeyen eyleri bir araya getirip toplad gibi, birbirinden ayr varlklar da bir araya getirmektedir. Onlarn i ie birlikte yaamalarn te'min etmektedir. Scaklk ile soukluk, kuruluk ile nemlilik gibi birbirine zd unsurlar bir arada tutmas da yine Allah'n Cmi' isminin tecellisindendir.


el-GANYY

ok zengin ve her eyden mstan...

Ganiy, hibir ey'e ihtiyac olmayan, herey yannda mevcud bulunduu iin hibir ekilde bakasna mracaat mecburiyetinde kalmayan zt demektir.


el-MUN

stediini zengin eden...

Allah Tel dilediini zengin eder, mr boyunca zengin olarak yaatr. Dilediini de mr boyunca fakirlik iinde brakr.

Bz kullarn zenginken fakir, bazlarn da fakirken zengin yapar.

"Kyamet gn fakirlik ve zenginlik tartlmayacak; fakirlie ne lde sabredildii, zenginlie de ne lde kredilmi olduu hesab edilecek. Mesele, ok fakir veya ok zengin olmak deil, ok sabretmek veya ok kretmektir." (Yahya bin Muaz)


el-MN'

Bir ey'in meydana gelmesine msade etmeyen...

yiden ve ktden pek ok arzularmz vardr ki biri bitmeden biri ortaya kar. Yaadmz mddete bunlar ne biter, ne de tkenir... Biz de bu arzularmz elde etmek iin alr dururuz. Her arzumuz bir takm sebeblere, sebebler de Mni' ve Mu't olan Allah'n emrine baldr. Allah Tel isteyenlerin isteklerini, dilerse verir; o zaman isteyenin tuttuu sebebler abucak meydana gelir. Mu't ism-i erfinin mnas budur. Allah Tel bz isteklere de msaade etmez. O zaman isteyenin yapt sebebler ksr kalr, ne kadar abalanrsa abalansn netice vermez. Bu da Mni' ism-i erfinin tecellsidir.

Kullarnn bana gelecek felket ve musibetleri nlemek, geri evirmek de yine Mni' ism-i erfinin tecelliyatndandr.


ed-DRR

Elem ve zarar verici eyleri yaratan...


en-NF'

Hayr ve menfaat verici eyleri yaratan...

Menfaatlar ve mazarratlar, hayr ve erleri yaratan Allah Tel'dr. nsana menfaat ve zararlar belli bz sebebler altnda geliyorsa da, o sebebler o menfaat ve zararlarn shibi ve messiri deil, birer perdesidir. Gerekte zararn da faydann da, hayrn da errin de yaratcs Allah'tr.


en-NR

lemleri nurlandran; istedii smalara, zihinlere ve gnllere nr yadran...

Btn eyay aydnlatan nr, bhesiz ki, Allah'n ztnn nrundandr. nk gklerin ve yerin nru O'dur.

Nasl ki, gnein aydnlatt her zerre, gnein varlna bir delildir, kinatn her zerresinde grnen aydnlk da, o aydnl yaratan varln mevcud olmasna bir delil tekil etmektedir.


el-HD

Hidayeti yaratan.

stedii kulunu hayrl ve krl yollara muvaffak klan, muradna erdiren.

Her yarattna, neye ihtiyac varsa, ne yapmas gerekiyorsa onu reten...

Hidyet; Allah Tel'nn ltuf ve keremiyle kullarna, sonu hayr ve saadet olacak isteklerin yollarn gstermesi veya o yola gtrp muradna erdirmesi demektir. Sadece hayr yolunu ve sebeblerini gstermee ird; neticeye erinceye kadar o yolda yrtmeye de tevfk denir.

Hidyetin karl dallettir. Dallet, doru yoldan bile bile veya ifale kaplarak sapmak demektir. Hidyetin neticesi man, dalletin neticesi manszlk ve kfrdr...


el-BED'

rneksiz, misalsiz, acb ve hayret verici lemler cad eden...

Ztnda, sfatnda, fiillerinde, emsli grlmemi olan...

Bed', mbd mnasnadr. Mbd, ibd eden, yani rnei bulunmayan bir ey'i cad eden demektir.

Allah herhangi bir kuluna peygamberlik veya vellik vererek stn klmsa, bu stnlkle o kul, kendi zamanndaki sair insanlara nisbetle bed' olmutur. Bz limlere verilen Bedizzaman lkab gibi. Bu tbir, zamannn esiz, misilsiz limi mnasna gelmektedir.


el-BK

Varlnn sonu olmayan...

Bu ism-i erf "varln devamn" bildiren bir kelimedir. Varln devam, n ve sonu olmamakladr. n olmamak mlhazasyla Allah Tel'ya Kadm, sonu olmamak mlahazasyla Bk denir. Bu mnalara yakn Ezel ve Ebed ism-i erifleri de vardr.

Allah Tel'nn varl, devam bakmndan zaman mefhumu iine girmez. nk, zaman denilen ey, kinatn yaratlm olduu andan itibaren sonsuzlua doru aknn derecelerini gsteren bir mefhumdur. u halde, zaman yaratlmlar balamtr ve onlarla bitecektir. Kinat yokken zaman da yoktu, fakat Allah Tel vard. Kinat biter, zaman da biter, fakat Allah BKdir.


el-VRS

Servetlerin geici shipleri elleri bo olarak yoklua dndkleri zaman servetlerin hakik shibi...

Allah Tel mlkn gerek shibi olduu gibi, gerek vrisidir de. nsanlarn mlk shibi olmalar geici olduu gibi, varislikleri de geici ve muvakkattr. Mlkn gerek vrisi, mlk shibi Allah'tr. Kymet hengmnda btn canllar lecek, btn mlk tamamyla O'na kalacaktr.


er-RED

Btn ileri ezel takdrine gre yrtp, bir nizam ve hikmet zere kbetine ulatran;

Her ey'i yerli yerine koyan, en doru ekilde nizama sokan...

Red isminde iki mna vardr:

1. Doru ve selmet yolu gsteren. Bu mnada Hd ismiyle e mnaya gelir.

2. Hibir ii bo ve faydasz olmayan, hibir tedbrinde yanlmayan, hibir takdrinde hikmetsizlik bulunmayan zt mnasndadr.


es-SABR

Allah, bir ii, vakti gelmeden yapmak iin acele etmez. Yapaca ilere muayyen bir zaman koyar ve onlar koyduu kanunlara gre - zaman gelince - icra eder. nceden izdii zamandan, - bir tenbelin yapt gibi, - geciktirmez. Ve kez - bir acelecinin yapt gibi - zaman gelmeden yapmaa kalkmaz. Bil'akis her ey'i, hangi zamanda yaplmasn takdr buyurmu ise, o zaman yapar.

Allah'n Dier simleri

Allah'n isimleri 99 taneden ibaret deildir. yet ve hadslerde bu 99 isimlerden ayr olarak Allah'a baka isimler de izfe edilmitir.

Allah'a izfe edilen dier bz isimler unlardr:

el-Vhid'in yerine el-Ehad, el-Kahhr'n yerine el-Khir, e-ekr'un yerine e-kir; el-Kfi, ed-Dim, el-Mnevver, es-Sddk, el-Muht, el-Karb, el-Vitr, el-Ftr, el-Allm, el-Ekrem, el-Mdebbir, er-Ref', Zittavl, Zlmeric, Zlfadl, el-Hallk, el-Mevl, en-Nasr, el-Glib, el-Hannn, el-Mennn...

Kur'n- Kerm'de Allah ism-i erfi 2800 defa zikredilmitir. Allah isminden sonra Kur'an'da en ok zikri geen isim, Rab ismidir. 960 yerde zikredilmektedir.

Rab isminden sonra, Kur'an'da en ok yer alan isimler ise; Rahmn, Rahm ve Mlik isimleridir. Ftiha sresinde "Allah" isminden sonra sra ile zikredilen bu drt ism-i erfe, Cenb- Hakk'n Rubbiyet Sfatlar ad da verilmektedir.

Terbiye etmek, bytmek, yetitirmek mnalarn ihtiva eden Rab kelimesinin asl mnas: "Bir ey'i derece derece ykselterek, gayesi olan en mkemmele eriinceye kadar kollayan" demektir.

sm-i A'zam Nedir?

Allah Tel'nn Kur'an ve hads-i erflerde zikredilen isimlerinin en bydr.

sm-i A'zam', Allah, isimleri iinde gizlemitir. Bunun da hikmeti, kullarnn btn Esm-i Husn'ya rabetini salamak, kendisine btn isimleriyle dua edilmesini te'min etmektir. sm-i A'zam belli olsayd, insanlar yalnzca o isimle dua ederler, dier isimleri terkederlerdi. nk sm-i A'zam'n Allah katnda byk bir deeri vardr. Bu isimle yaplan dualarn mutlaka kabl edildii rivayet olunmutur.

sm-i A'zam'n Esm-i Husn'dan hangi isim olduu hakknda, slm limleri ayr ayr kanatler ileri srmlerdir. Byk ekseriyetin kanat, sm-i A'zam'n, lfza-i Cell yani Allah ismi olduudur. Hz. Ali Efendimize gre sm-i A'zam tek isim deildir. Ferd, Hayy, Kayym, Hakem, Adl, Kudds'tan ibaret 6 isimdir.

mam- A'zam'a gre, sm-i A'zam, Hakem ve Adl olmak zere iki isimdir. Gavs- A'zam'n sm-i A'zam', Hayy ismidir. mam- Rabbn'ye gre de sm-i A'zam, Kayym'dur.

Grld gibi slm bykleri, sm-i A'zam' farkl isimlerde bulmutur. Belki de herbirinin  hususi lemine tecell eden sm-i a'zam deiik olmutur.

Esm-i Husn iinde bir sm-i A'zam olduu gibi, her isim iin de a'zam bir mertebe vardr. Bzan bir ismin a'zam mertebesi, sm-i A'zam ile kartrlr; o isim a'zam mertebedeki tecellsi sebebiyle sm-i A'zam sanlr. sm-i A'zam'n her lime gre deiik olmasnn bir sebebi de budur.

www.beepworld.de/members68/miroglu2301  

 

Kostenlose Webseite von Beepworld
 
Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der
Autor dieser Homepage, kontaktierbar über dieses Formular!